MENU

Copyright

Copyright

© 2018 Concreet Onderwijsproducten, Harderwijk


Dit lesmateriaal is tot stand gekomen in samenwerking met het bedrijfsleven, brancheorganisaties en het scholenveld.

Bij de totstandkoming van de onderwijsproducten is uiterste zorg besteed aan de kwaliteit van tekst- en beeldmateriaal, daarbij is gebruikgemaakt van actuele en beschikbare vakinformatie.

Concreet Onderwijsproducten verwelkomt alle kritische opmerkingen, suggesties en voorstellen die tot verbetering van dit onderwijsproduct kunnen leiden en nodigt uit hierover in contact te treden met Klantsupport van Concreet Onderwijsproducten.

De uitgever heeft ernaar gestreefd de rechten te regelen voor alle in deze publicatie opgenomen illustraties. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden worden verzocht contact op te nemen met Concreet Onderwijsproducten.


Contactgegevens:
zie: www.concreetonderwijsproducten.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Concreet Onderwijsproducten.